ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 SEPTEMBER 2021.

Op woensdagavond 22 september a.s. werd de algemene ledenvergadering 2019 en 2020 gehouden.  

Hieronder vindt u de stukken voor deze vergadering:

a. Uitnodiging en agenda voor deze algemene ledenvergadering

b. Notulen algemene ledenvergadering 19 juni 2019

c. Bestuurlijk jaarverslag 2019 en 2020

d. Verloop ledenaantal OSS

e. Financieel jaarverslag en balans 2019

f. Financieel jaarverslag en balans 2020

g. Begroting 2021

h. Omzetten geldlening van OSS "Be Fit" aan gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren in een schenking aan OSS

i. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

j. Aanpassing van de statuten aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

k. Ontwerp nieuwe statuten

l. Bestuursverkiezing

m. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 september 2021

 

De bovengenoemde stukken werden ook tijdens de algemene ledenvergadering uitgedeeld