Op wonesdagavond 13 april 2022 is in dorpshuis Swanla de algemene ledenvergadering gehouden.

De agenda voor de ledenvergadering was alsvolgt:

 

 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging O.S.S. 2022

Datum:                      woensdag 13 april 2022

Plaats:                       Dorpshuis Swanla

Aanvang:                   20.30 uur

 

              AGENDA

01.      Opening

02.      Huishoudelijke mededelingen

03.      Ingekomen stukken

04.      Notulen Algemene ledenvergadering 22 september 2021 (via deze link: notulen als 2021)

05.      Jaarverslag 2021 (bestuurlijk jaarverslag via deze link: jaarverslag 2021 en financieel jaarverslag via deze link: financien 2021 )

06.      Begroting 2023 en contributieverhoging (via deze link: begroting 2023)

07.      Kascommissie en benoeming (nieuwe) kascommissie

08.      Samenstelling Bestuur

09.      Rondvraag

10.      Sluiting

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2022. (Via deze link: notulen alv 2022)

 

Tijdens de vergadering is een agendapunt toegevoegd, te weten: 9. Benoeming leden continuïteitscommissie en zijn de agendapunten 9 en 10 vernummerd naar nummer 10 en 11. 

Toelichting op de agenda

Agendapunt 4. Notulen algemene ledenvergadering 22 september 2021

De ontwerp-notulen worden op de website van de vereniging www.gymnastiekverenigingoss.nl gepubliceerd en tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt.

Agendapunt 5. Jaarverslag 2021

Deze bestuurlijke en financiële jaarverslagen worden op de website gepubliceerd en tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt.

Agendapunt. 6. Begroting 2023 en eventuele contributieverhoging

De begroting voor 2023 wordt op de website gepubliceerd en tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt.

Per 2022/2023 zal er voor het eerst in 6 jaar  een contributie verhoging plaats vinden. De nieuwe tarieven worden:

·       Jeugd Gym: 169,00 Euro (was 159,00 Euro)

·       Ouder en Kind Gym en kleutergym: 161,00 Euro (was 149,00 Euro)                                                                   

Directe aanleiding hiervoor is de huurverhoging van het lokaal in de Burgemeester Nederveenlaan van € 9,00 per uur naar het Zuidplas normtarief van € 16,00 per uur. De tarieven van Ouder en Kind gym en kleuter gym worden meer in lijn gebracht met de tarieven van de Jeugd Gym en zullen daarom iets meer stijgen. Deze stijging is over de afgelopen 6 jaar genomen overigens lager dan de inflatie.

Agendapunt 7. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

In de algemene ledenvergadering van 22 september 2021 zijn als lid van de kascommissie benoemd de leden Leantine van Dorp en  Merel Cornelissens en als reserve Patrick Lodder.  

Agendapunt 8. Samenstelling Bestuur / Oproep nieuwe Bestuursleden

Na de algemene ledenvergadering van 22 september 2021 is de samenstelling van het bestuur van onze vereniging als volgt:

Voorzitter                                                    Monica Huurman-van Weerthuizen

Secretaris (tevens lid technische commissie)            Wim Huurman

Penningmeester:                                       Wendy Rip

Bestuurslid:                                                 Vincent van Ravesteijn

Bestuurslid (tevens lid technische commissie):       Ronald Root

Ledenadministratie:                                              Ivonne van Wichen

P.R:                                                                Jimmy Huurman/Leonie van Erk

Agendapunt 9. Benoeming continuïteitscommissie

Op basis van de nieuwe statuten, aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moet jaarlijks de continuïteitscommissie, bestaande uit twee leden, worden benoemd. Voorgesteld wordt de heer Mark Antonisse en Ab van der Elst als zodanig te benoemen.Zevenhuizen, 25 maart 2022

Bestuur Gymnastiekvereniging O.S.S.

Secretaris,                                       voorzitter,

W. Huurman                                               S.M. Huurman-van Weerthuizen